Formulari online de Comunicacions

La data límit per a la presentació de comunicacions és el 1 de febrer de 2023

Els/les autors/es hauran d’omplir un formulari previ a l’enviament de l’abstract que garantitzi que es compleixen els següents punts:

CONFLICTE D'INTERESSOS Els autors/es han de descriure qualsevol relació financera o personal que tinguin amb altres persones o organitzacions i que puguin donar lloc a un conflicte d'interessos en relació amb l'article que es remet per la publicació.
 Declaro que no existeix conflicte d'interessos.
 Declaro la existència de conflicte d'interessos.
PROTECCIÓ DE PERSONES I ANIMALS Quan es descriuen experiments que s'han realitzat en éssers humans, s'hi ha d'indicar si els procediments seguits van complir les normes ètiques del comitè d'experimentació humana responsable (institucional o regional), i d'acord amb l'Associació Mèdica Mundial i la Declaració de Helsinki. No s'hi han de fer servir noms, inicials o números d'hospital, especialment a les figures. Quan es descriuen experiments amb animals, s'hi ha d'indicar si s'han seguit les pautes d'una institució o consell d'investigació internacional, o una llei reguladora de la cura i ús d'animals de laboratori.
 Per a aquesta investigació no s'han realizat experiments en éssers humans ni animals
 SI hem seguit els protocolos mencionats
 NO hem seguit els protocolos mencionats
CONFIDENCIALITAT DE LES DADES Els autors/es han de declarar que han seguit els protocols establerts pels seus respectius centres sanitaris per accedir a les dades de les històries clíniques amb l'únic objectiu de la investigació o divulgació científica.
 N/A - En el meu article no apareixen dades de pacients
 SI hem seguit els protocolos del nostre centre de treball sobre la publicació de dades de pacients
 NO hem seguit els protocolos del nostre centre de treball sobre la publicació de dades de pacients
DRET A LA PRIVACITAT I CONSENTIMENT INFORMAT Els autors/es declaren i garanteixen que posseeixen un document firmat per les persones les dades personals de les quals s'inclouen a l'article (per dades personals s'entén qualsevol informació relativa a una persona física identificada o identificable, com ara, i sense ànims de cap mena d'exhaustivitat: nom i cognoms, direcció, telèfon i qualsevol tipus de dada de salut. Per dades de salut s'entén qualsevol informació relativa a la salut passada, present o futura física o mental de l'individu, incloent-hi, sense cap ànim d’exhaustivitat, per exemple: imatges, analítiques, radiografies, etc.), autoritzant la inclusió d'aquestes dades a l'article referit.
 N/A - A l'article no apareixen dades personals
 SI disposem de documents signats per les persones de les quals s'inclouen dades personals a l'article
 A l'article apareixen dades personals i no disposem d'autorizació per part dels pacients